Shing-kwei Tzeng
E-mail:shingkwei@gmail.com
http://www.tzeng.idv.tw
tel: +886-3-5619236(H) +886-912-536674 (M)